yes, therapy helps!
7 ความแตกต่างระหว่างเสรีนิยมและพรรคอนุรักษ์นิยม

7 ความแตกต่างระหว่างเสรีนิยมและพรรคอนุรักษ์นิยม

มิถุนายน 15, 2024

ปรัชญาทั้งสองด้านซึ่งรวมถึงประเด็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมกำลังสับสนเนื่องจากความสัมพันธ์ในกลุ่มบุคคลและการเคลื่อนไหวทางการเมืองบ่อยๆ อย่างไรก็ตามจากมุมมองทางทฤษฎีและประวัติศาสตร์ในมุมมองของทั้งสองแนวคิดถูกคัดค้านในประเด็นสำคัญหลายประการ

ในบทความนี้เราจะอธิบายหลัก ความแตกต่างระหว่างมุมมองของพรรคอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยม . เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงว่าไม่ใช่ปรัชญาการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่มีคนที่มีอิทธิพลมากเช่นลัทธิสังคมนิยมอนาธิปไตยและเผด็จการ การรวมกันของอุดมการณ์หลายอย่างเป็นเรื่องธรรมดามาก


  • บทความที่เกี่ยวข้อง: "10 ค่านิยม: หลักการที่ควบคุมชีวิตของเรา"

อนุรักษนิยมคืออะไร?

ในด้านวิทยาศาสตร์ทางการเมืองคำว่า "อนุรักษนิยม" หมายถึงอุดมการณ์ที่มุ่งเน้นไปที่ การอนุรักษ์สถาบันทางสังคมของกลุ่มที่กำหนด ซึ่งสามารถกรอบแนวคิดรวบยอดเช่น "ชาติ" หรือในรูปธรรมมากขึ้นเช่นสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องธรรมดาที่นักอนุรักษ์นิยมเกี่ยวข้องกับศาสนา

ตลอดประวัติศาสตร์มีรูปแบบนับไม่ถ้วนของอนุรักษนิยม ขึ้นอยู่กับลักษณะของบริบททางสังคมวัฒนธรรมและทางโลก ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวแบบอนุรักษ์นิยมมีแนวโน้มที่จะมีวิสัยทัศน์ของมนุษย์และสังคมที่ปกป้องตัวเองว่าเป็น "ธรรมชาติ"


คนหัวโบราณมักปฏิเสธพฤติกรรมและความคิดที่ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมที่พวกเขาปกป้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง จึง อนุรักษนิยมปกป้องประเพณี ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นหนทางหนึ่งในการรักษาโครงสร้างทางสังคมและความมั่นคง

ด้านที่รุนแรงของอนุรักษนิยมประกอบด้วยขบวนการต่อต้านซึ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและปกป้องการฟื้นตัวของ "ค่านิยมดั้งเดิม" ซึ่งในหลายกรณีได้หายตัวไปในขณะนี้ นี่คือกรณีของกระแสต่อต้านการทำแท้งซึ่งมีความสำเร็จทางการเมืองในสเปนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

  • คุณอาจสนใจ: "ทฤษฎีปรัชญาของ Edmund Burke"

กำหนดเสรีนิยม

Liberalism อย่างน้อยที่สุดในรูปแบบที่เป็นตัวแทนมากที่สุดเกิดขึ้นในยุโรปในศตวรรษที่สิบแปดในบริบทของการตรัสรู้ ในเวลานั้นลักษณะหลักของเสรีนิยมคือของพวกเขา การปฏิเสธบรรทัดฐานที่ได้รับการปกป้องโดยพรรคอนุรักษ์นิยม ในหมู่พวกเขาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ความเป็นเอกภาพระหว่างรัฐกับศาสนาหรือการแบ่งแยกสังคมเข้าสู่ชั้นเรียน


ปัจจุบันคำว่า "เสรีนิยม" ถูกสับสนโดยใช้หลายที่ได้รับ (ซึ่งปกป้อง nonintervention ของรัฐในตลาด) และศัพท์อเมริกันซึ่งเกี่ยวข้องกับ progressivism; อย่างไรก็ตามเสรีนิยมแบบคลาสสิกมีหลายแง่มุม

แนวความคิดที่แตกต่างกันของลัทธิเสรีนิยมมีอะไรที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือการปกป้องอิสรภาพของแต่ละบุคคลในบางแง่มุม . ดังนั้นเสรีนิยมทางสังคมสามารถปกป้องการแต่งงานแบบมีเพศสัมพันธ์และเศรษฐกิจหนึ่งลดภาษี

ขณะนี้มี ความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดระหว่างเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและสังคม . ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สนับสนุนตลาดเสรีพรรคอนุรักษ์นิยมและกลไกของรัฐเพิ่มมากขึ้นเป็นอันตรายต่อสิทธิส่วนบุคคลความเสมอภาคระหว่างคนที่เกิดในชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกันหรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้านพื้นฐานสำหรับเสรีนิยมคลาสสิก

ความแตกต่างระหว่างเสรีนิยมกับพรรคอนุรักษ์นิยม

ความแตกต่างระหว่างเสรีนิยมกับอนุรักษนิยม ครอบคลุมแง่มุมต่างๆตั้งแต่จริยธรรมหรือวิสัยทัศน์ของมนุษย์จนถึงความคิดของรัฐและโครงสร้างทางสังคม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความคิดอนุรักษ์นิยมและแนวคิดเสรีนิยมจะมีอยู่ในตัวเดียวกันเหมือนกับกรณีอื่น ๆ กับปรัชญาการเมือง

น่าจะเป็นพื้นดินที่สำคัญที่สุดระหว่างทั้งสองอุดมการณ์คือ ทั้งสนับสนุนความเป็นอันดับหนึ่งของทรัพย์สินส่วนตัวต่อสาธารณะ . ลักษณะนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดของลัทธิสังคมนิยมหรือแนวคิดของประชาธิปไตยทางสังคมอธิบายถึงขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ของพันธมิตรระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคเสรีนิยม

1. ประเพณีและการเปลี่ยนแปลง

คนหัวโบราณคิดว่าการรักษาประเพณีและบรรทัดฐานทางสังคมเป็นพื้นฐานสำหรับสุขภาพของสังคม นี้ทำให้พวกเขาไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงลบ แทน เสรีนิยมเป็นปฏิปักษ์กับอุปสรรคใด ๆ ที่ป้องกันไม่ให้เสรีภาพส่วนบุคคล และมีความเป็นเลิศของความก้าวหน้าของมนุษยชาติ

2. ความเป็นปัจเจกบุคคลและการเป็นกลุ่มนิยม

ในขณะที่อนุรักษนิยมเกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างของสังคมตามกลุ่มที่ประกอบขึ้นเช่นครอบครัวการแบ่งแยกเสรีภาพบุคคลเป็นหน่วยพื้นฐานของมนุษย์ ในแง่นี้มีความไม่ไว้วางใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมและการพึ่งพาอาศัยกันของชนกลุ่มน้อยด้วยความเคารพในส่วนใหญ่

  • "IQ ของบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองหรือไม่"

3. เสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิพลเมือง

คุณค่าพื้นฐานของเสรีนิยมคือเป็นชื่อของเสรีภาพ; อย่างไรก็ตามวิธีการที่แนวคิดนี้เป็นที่เข้าใจขึ้นอยู่กับขอบเขตส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและอุดมการณ์ ในแง่นี้ในอดีต พวกเขาได้ปกป้องสิทธิทางสังคมมากกว่าพรรคอนุรักษ์นิยม แม้ว่าอีกครั้งมีหลายรูปแบบของอนุรักษนิยม

4. โครงสร้างทางสังคมและความคล่องตัว

โดยทั่วไปวิธีการอนุรักษ์นิยมเสนอว่าการแบ่งชั้นทางสังคมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางประวัติศาสตร์และในทางปฏิบัติถือเป็นธรรมชาติและเป็นที่พึงปรารถนาของกลุ่มมนุษย์อย่างน้อยของพวกเขาเอง ในทางตรงกันข้ามสำหรับเสรีนิยม โครงสร้างทางสังคมต้องขึ้นอยู่กับทักษะและความสำเร็จทางเศรษฐกิจ ของแต่ละบุคคล

5. ศาสนาและคุณธรรม

ในระบอบเสรีภาพเสรีภาพทางศาสนาของบุคคลมีชัย; เช่นเดียวกันเกิดขึ้นกับค่านิยมทางศีลธรรมซึ่งไม่ควรบังคับให้คนอื่นเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดยสังคมโดยรวม ในทางตรงกันข้ามอนุรักษนิยม มักใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการติดต่อกัน และการควบคุมทางสังคม .

  • บทความที่เกี่ยวข้อง: "4 ความแตกต่างระหว่างศีลธรรมศีลธรรมและศีลธรรม"

6. ชาตินิยมและความเป็นสากล

ในอุดมการณ์เจตนารมณ์ความสูงส่งของประเพณีค่านิยมร่วมกันและเอกลักษณ์ของกลุ่มที่กำหนดจะถูกรวมเข้าด้วยกันตามธรรมชาติ นี้มักจะนำไปสู่การรักชาติและการปกป้อง เสรีนิยมมีแนวโน้มที่จะปกป้องประเทศและลดข้อ จำกัด ทางการค้าทั่วโลก

7. วิสัยทัศน์ของรัฐและประชาธิปไตย

จากมุมมองทางการเมือง liberals เชื่อว่าขนาดและน้ำหนักของรัฐในการทำงานของสังคมควร จำกัด ให้มากที่สุด พวกเขายังปกป้องประชาธิปไตยและความเสมอภาคในสิทธิออกเสียงลงคะแนน การอนุรักษ์อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิเสธรัฐที่ยิ่งใหญ่กว่า จัดลำดับความสำคัญโครงสร้างของชั้นเรียนและแนวโน้มของผู้มีอำนาจ


7 SIMPLE TOYS (มิถุนายน 2024).


บทความที่เกี่ยวข้อง